Diaconaal project Streekgemeente: Stichting Vrienden van DHAN Diaconaal project Streekgemeente: Stichting Vrienden van DHAN

 
                       
Uitleg van het logo: India en Nederland reiken elkaar de hand.
Door de hulp die geboden wordt, worden donkere omstandigheden steeds lichter.         
 
 
De Streekgemeente Klarenbeek – Voorst – Wilp gaat zich enkele jaren inzetten voor kansarme kinderen in India.
Met name in het arme zuiden van India leven veel gezinnen die rond moeten zien te komen van minder dan $ 1 per dag.
Stichting Vrienden van DHAN ondersteunt vanuit Nederland het werk van DHAN Foundation India die daar ontwikkelingswerk verricht.
DHAN Foundation India is een NGO = een Niet-Gouvernementele Organisatie.
Dat wil zeggen: een organisatie onafhankelijk van de overheid. Het geld gaat dus niet op aan bureaucratie, blijft ook niet aan een strijkstok hangen, maar wordt echt aan projecten besteed.
 
 
De Streekgemeente heeft zich verbonden aan twee onderwijsprojecten:

  • een project voor kinderen die achter blijven omdat ze wat langzaam leren; vergelijkbaar met Remedial Teaching zoals we dat in Nederland kennen
  • een project waar kinderen worden opgevangen die min of meer aan hun lot worden overgelaten, omdat hun ouders als waarzeggers rondtrekken en vaak weken lang van huis zijn.
 
Voor giften is het volgende nummer beschikbaar:
Diaconie Voorst, rekeningnummer NL44 RABO 0366 2062 73, o.v.v. India.
De diaconie is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunnen giften fiscaal gunstig worden afgetrokken van de belasting.
 
Wilt u meer informatie:
www.dhan.org = DHAN Foundation India
www.vriendenvandhan.nl = de Nederlandse steunstichting
 
In het kerkblad Op Streek wordt maandelijks een stukje opgenomen over het leven in India en het werk dat DHAN Foundation daar verricht.
 

 
Stichting Vrienden van DHAN | India volgens Nederlands ABC Stichting Vrienden van DHAN | India volgens Nederlands ABC

A – armoede en analfabetisme
De A staat voor armoede. Hoewel India tot de BRIC-landen behoort, met nieuwe bloeiende economieën, leeft 25% van de Indiase bevolking onder de armoedegrens. DHAN Foundation spant zich in om die armoede de wereld uit te bannen.
De A staat ook voor analfabetisme. Grote groepen mensen hebben, vanwege hun armoede, nooit de gelegenheid gehad te leren lezen of schrijven. Dat verkleint de kans om een baan te vinden en leidt er soms toe dat mensen als waarzegger rond trekken om aan inkomsten te komen.
Ouders die analfabeet zijn, kunnen op hun beurt hun kinderen niet helpen bij schoolwerk.
Die negatieve spiraal hopen we met onze steun aan onderwijsprojecten te doorbreken.

 

B – bananen en bloemenslingers
De B staat natuurlijk voor bananen. Als je in India bent, kun je daar niet omheen. Je wilt er ook niet omheen, want het eten in India is zo anders en zo ‘spicy’ dat het eten van bananen een heel probaat middel is om de spijsvertering op orde te houden.
Maar de B staat met name voor bloemenslingers.
Die bloemenslingers zijn prominent aanwezig. Vrouwen dragen vaak een kleine slinger van geurende jasmijn in hun haren, de taxichauffeurs hebben een kleine quirlande aan hun binnenspiegel hangen, bij een ceremonie worden gasten vaak welkom geheten met een bloemenslinger. En de bloemenslingers zijn bedoeld voor huwelijken, verjaardagen, religieuze feesten en crematies of begrafenissen. Komend uit het calvinistische Nederland, komen de bloemenslingers op je af als een fascinerend onderdeel van de Indiase samenleving.C – cultuurschok en Christenen
De C staat allereerst voor cultuurschok. India is fascinerend, hectisch, sprookjesachtig, chaotisch, kleurrijk, magisch en overweldigend tegelijk. Oftewel: India is incredible = ongelooflijk.
De C slaat ook op het aantal Christenen, 2.3% van de Indiase bevolking.
80% van de bevolking (± 900 miljoen mensen) hangt namelijk het hindoeïsme aan; 14% (ca. 120 miljoen) rekent zich tot de islam. Ook heb je nog Jodendom, boeddhisme, sikhisme en jainisme.
De Christenen vormen met z’n allen zo’n 18 miljoen gelovigen.
Christenen krijgen het in India steeds moeilijker, omdat de overheid een strategie voert om van het land een hindoestaat te maken, hoewel er officieel vrijheid van godsdienst en een scheiding tussen kerk en staat bestaat.
Met name onder de allerarmsten in India (waarvoor DHAN Foundation werkt) komen relatief gezien veel Christenen voor. Het Christendom leert immers dat ‘alle mensen voor God gelijk zijn’.
Dit in tegenstelling tot het hindoeïsme dat via het zgn. kastenstelsel de samenleving in groepen verdeelt en ongelijkheid in stand houdt.
Soms merk je aan de naam van iemand, dat hij/zij een Christen is: Joshua (God is redder) of Godfrey (vrede van God). Soms wordt het duidelijk als je een project bezoekt waar mensen geleerd hebben met handgemaakte schilderijtjes een inkomen te verdienen.
 


D – Drink(water)
Drinkwater is heel erg schaars in India. De beschikbaarheid over water is sowieso een probleem.
Ga maar eens naar Google. Als je India en water typt, kom je haast vanzelfsprekend bij India Water Crisis terecht.
India is afhankelijk van moesson regens: in 2 of 3 opeenvolgende maanden valt er regen waarna het weer 9 of 10 maanden droog is.
De moesson regens hebben de laatste jaren een grillig karakter gekregen: of veel te weinig, of hevige overstromingen. In India is de klimaatverandering dus problematisch aanwezig. Daarnaast speelt een rol dat lang niet altijd de kennis voorhanden is om dat regenwater op te vangen in spaarbekkens en om het te zuiveren. Jarenlange overheersing door de Engelsen, armoede en analfabetisme spelen hier allemaal in mee.
De Streekgemeente heeft twee onderwijsprojecten geadopteerd, maar het hadden ook waterprojecten kunnen zijn. Net zo van belang. Vrouwen of kinderen moeten soms uren met waterkannen op hun hoofd lopen om aan drinkwater te komen.
 
 
E – afleggen van de Eed
Je kunt niet zeggen dat de zaal een gezellige sfeer heeft. Er hangen slingers in schreeuwerige kleuren en het is warm. Maar alle stoelen zijn bezet; er moeten zelfs mensen staan.
Iedereen is in afwachting van het plechtige gebeuren: het afleggen van de eed, waarin nieuwe DHAN-medewerkers plechtig verklaren zich in te zullen zetten voor de mensen van de arme gemeenschappen. Dit gebeurt jaarlijks op 2 oktober, de geboortedag van Mahatma Gandhi.
Op die datum is de ontwikkelingsorganisatie DHAN India in 1997 opgericht en daarom wordt op die dag de Jaarvergadering gehouden.
Het is doodstil als vanuit de gezamenlijke monden klinkt: “We value working with the poor communities … enz.”
“Wij beloven ons in te zetten voor de mensen van de arme gemeenschappen door samen met hen nieuwe manieren te ontwikkelen om hun levensomstandigheden blijvend te verbeteren.”
 
Indrukwekkend en ontroerend om deze eedaflegging mee te maken.
Bemoedigend ook: dat er telkens opnieuw mensen uit de Indiase samenleving zijn die zich (een aantal jaren) in willen zetten voor dat deel van de bevolking (25%) dat onder de armoedegrens leeft.
F – fiets / figuren op de grond voor de deur van het huis
Nederland mag een fietsland zijn… in India weet men er ook raad mee.
Men vervoert z’n complete handel vaak per fiets.
In Nederland kennen we niet de figuren die men in Zuid India, bij wijze van versiering, aanbrengt op de grond voor de deur van het huis en in gebedsruimtes.
Het is een kunstvorm die dagelijks tot uitdrukking komt omdat deze rituele diagrammen iedere ochtend op de grond worden gestrooid. Het is een 5000 jaar oude traditie, die is overgedragen van moeder op dochter. De vrouwen maken eerst een stippenpatroon en tekenen sierlijke lijnen symmetrisch rondom deze stippen, of van stip tot stip, of verschillende combinaties hiervan.
De figuur die voor die dag wordt gekozen, zegt iets over die dag, het seizoen, een feest of een bezoek.
Het Indiase woord voor zo’n stippendiagram is: kolam.
Traditioneel werd zo’n figuur van rijstpoeder gemaakt. Ook om de omgeving (insecten) te voeden. Tegenwoordig zijn ze vaak van granietgruis.G – geld / Gandhi
Met één foto hebben we maar liefst 2 keer de G te pakken: geld en Gandhi.
De wettelijke munteenheid in India is de Indiase roepie (INR). Deze werd in 1835 door de Britten ingevoerd in India als de zilveren roepie. Na het verkrijgen van de onafhankelijkheid in 1947 werd deze omgedoopt tot de Indiase roepie.
Op de bankbiljetten prijkt de afbeelding van Mahatma Gandhi.
Deze Indiase godsdienstige en politieke leider wilde dat zijn land onafhankelijk werd van de Britten en werd de voorman van de onafhankelijkheidsstrijd. Het bijzondere was dat hij deze strijd voerde op een geweldloze manier, dus zonder de wapens op te nemen.
Zijn eigen levenseinde ging wel gepaard met geweld, want hij werd op 30 januari 1948 vermoord.
Gandhi wordt door velen beschouwd als de geestelijk vader van India. (Hebben we zowaar weer een G.)


 

 
Diaconaal werk Diaconaal werk

De diaconie van onze gemeente werkt in nauwe samenwerking met de diaconieën van Voorst en Wilp.
Met uitzondering van het plaatselijke diaconale werk kunnen diaconale projecten en donaties gezamenlijk worden gerealiseerd. 
Plaatselijk is er aandacht voor de noodzaak van individuele hulp.
Er is een goede samenwerking met de R.K. Werkgroep Caritas voor dorpsbrede projecten. Ook worden de initiatieven, die gericht zijn op sociale verbinding, maar in het dorp langs andere wegen genomen worden, met belangstelling gevolgd.
 
Contactpersoon diaconie
R.M. Plante, diaken     
055-301 16 03 of 06-51 29 90 41


 

 
Diaconaal beleid Diaconaal beleid

Volgens onderstaande link voor het inzien van het beleidsplan, welke geldt voor de periode 2015-2019.

//kerkklarenbeek.nl/uploads/klant177/files/Beleidsplan gez diaconieën KVW versie 2.pdf

 
Financiën Financiën

Op de website vindt u onder "ANBI-diaconie" de financiële stukken van de diaconie van onze gemeente.

 

 
Helpende Handen Klarenbeekse Vrijwilligers Dienst Helpende Handen Klarenbeekse Vrijwilligers Dienst

De bevolking vergrijst, de zorgkosten lopen hoog op en de druk op mantelzorg groeit. Ouderen worden geacht steeds langer thuis te blijven wonen en geholpen te worden door hun kinderen en/of hun omgeving.
De dorpscontactpersonen van Klarenbeek zijn samen met een paar vrijwilligers druk doende om hier op in te springen en zo is de Klarenbeekse Vrijwillige Hulpdienst "Helpende Handen" ontstaan.
 
 

lees meer »
 
Stichting Leergeld Stichting Leergeld

Meedoen met sport, een schoolexcursie of kunstzinnige vorming is voor vele kinderen niet vanzelfsprekend. Zelfs de aanschaf van schoolbenodigdheden levert steeds meer problemen op. Daarom geeft Stichting Leergeld hun praktische hulp om mee te doen. Dat is goed voor het kind en voor de samenleving.
 
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen kinderen 'meedoen' met hun leeftijdsgenootjes.
 
 

lees meer »